program_za_tehnicke_preglede_h

Tehnički pregledi vozila su redovni, vanredni i kontrolni i obavljaju se u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i propisan je pravilnikom.

 • Na tehničkom pregledu utvrđuje se da li je motorno, odnosno priključno vozilo tehnički ispravno i da li ispunjava propisane uslove i tehničke normative za učešće u saobraćaju na putu.

 • Tehnički pregled vozila vrši se u radno vreme koje je vidno istaknuto i prijavljeno organu koji vrši nadzor i promena radnog vremena mora biti prijavljena najkasnije radnog dana koji prethodi prvom radnom danu u izmenjenom terminu.

 • Vršenja tehničkog pregleda vozila namenjenih za prevoz košnica za pčele, odnosno termini tehničkih pregleda ovih vozila se usklađuju dogovorom između privrednog društva, odnosno ogranka, koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda i vlasnika, odnosno korisnika vozila. Ovi termini se prijavljuju organu koji vrši nadzor, najkasnije radnog dana koji prethodi danu vršenja tehničkog pregleda ovih vozila.

 • Na tehnološkim linijama (liniji tehničkog pregleda) može se vršiti i utvrđivanje tehničkih karakteristika vozila koje čini  skup propisanih radnih operacija pri kojima se uvidom u tehničku dokumentaciju vozila, odnosno odgovarajućim merenjima, odnosno vizuelnim pregledom bez ili uz korišćenje odgovarajućih alata, bez bitnih rasklapanja, utvrđuju jedna ili više tehničkih karakteristika vozila.
  Redovni i vanredni tehnički pregled vozila se obavlja na zahtev stranke koja tom prilikom kontroloru daje na uvid saobraćajnu dozvolu, ukoliko je vozilo registrovano, odnosno potvrdu o korišćenju privremenih tablica, kao i ličnu kartu, a za strane državljane drugi odgovarajući dokument o identitetu. Ako se obavlja tehnički pregled neregistrovanih vozila koja nisu označena tablicama za privremeno označavanje, stranka daje na uvid račun, odnosno ugovor o kupovini vozila, odnosno šasije vozila, ili ugovor o lizingu. Ako je stranka izgubila saobraćajnu dozvolu na uvid podnosi uverenje o upisu u jedinstveni registar vozila. Za vozilo kome je isteklo važenje registracione nalepnice, odnosno važenja saobraćajne dozvole, a nije označeno tablicama za privremeno označavanje, u napomenu propisanih evidencija unosi se konstatacija o tome.
 •  Redovni i vanredni tehnički pregled vozila neće se vršiti ukoliko stranka ne podnese na uvid potrebnu dokumentaciju.

 • Za ispitana, prepravljena i pojedinačno proizvedena vozila stranka mora staviti na uvid uverenje (potvrdu) da vozilo ispunjava uslove za saobraćaj na putevima a izdaje je Agencija za bezbednost saobraćaja.

 • Ako se obavlja vanredni tehnički pregled vozila koje je isključeno iz saobraćaja i kome su oduzete registarske tablice, stranka daje na uvid i potvrdu o oduzimanju registarskih tablica, a kao dokaz čuva se kopija potvrde koja je sastavni deo zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu vozila. U napomenu propisanih evidencija unosi se broj i datum izdavanja potvrde i ID broj kontrolnog tehničkog pregleda, ako je vozilo isključeno nakon kontrolnog tehničkog pregleda.

 • Vanredni tehnički pregled vozila, koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti nakon izvršenog kontrolnog tehničkog pregleda, može izvršiti samo ovlašćeno privredno društvo, odnosno njegov ogranak, koje je vozilo ocenilo kao neispravno prilikom kontrolnog tehničkog pregleda, osim u slučaju kada teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, čiji je policijski službenik isključio vozilo iz saobraćaja, dozvoli da vanredni tehnički pregled vozila izvrši drugo ovlašćeno privredno društvo, odnosno drugi ogranak, a pisani dokaz o tome je sastavni deo zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu vozila. U napomenu propisanih evidencija upisuje se broj i datum izdavanja potvrde i broj i datum izdavanja dozvole.

 • Kontrolni tehnički pregled vozila se obavlja na osnovu pismenog naloga nadležnog organa, koji je sastavni deo zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu vozila. U napomenu propisanih evidencija unosi se broj i datum izdavanja naloga.

Najava registracije i tehnickog pregleda

Preporuči prijatelju:

 

Preporuči prijatelju: